Happy Pi Day!

Happy Pi Day! ðŸ•ðŸ°ðŸ¥§

In honor of this monumental mathematical holiday, Chicago Dramatists wants to challenge you to eat pie and donate today in increments of Pi! 

Whether it’s $3.14, $31.41, $314.59, or even $3,141,529.65, the amount is totally up to you. 

For donations of $3,141.00 and up, we’ll even buy you a pie of your choice!

All donations help Chicago Dramatists continue our worthwhile and unique programming.

P.S. Don’t forget pizza pie counts, so grab a slice and donate!

Leave a Reply